Advisering


  Overheden

  Beleidsondersteuning

  Door de decentralisatie hebben de lokale overheden er steeds meer taken bij gekregen op velerlei
  gebied. Daarnaast wordt de rapportageverplichting aan de centrale overheid alsmaar
  omvangrijker. Lüchtenborg Advies kan op een aantal beleidsvelden, t.w. Ruimtelijke ontwikkeling,
  Milieu (afval en energie), Economie en Recreatie en toerisme, hierbij helpen.
  Door een gefundeerd gemeentelijk beleid, een open communicatie en een heldere aanpak wordt
  de relatie tussen burgers, bedrijven en hogere overheid verstevigd. De rechtszekerheid die uit een
  goed geformuleerd en uitgevoerd beleid volgt, is immers één van de belangrijkste overheidstaken.
  Lüchtenborg Advies denkt graag met u mee bij het maken van beleidskeuzes, het invullen van
  beleidstaken, het identificeren van knelpunten, het vertalen van de keuzes in activiteiten en de
  evaluatie van beleidskeuzes. Dat kan door een detachering voor bepaalde tijd waardoor
  Lüchtenborg Advies het beste zicht krijgt op de interne werkwijze van de gemeente en het
  beleidsstuk precies afgestemd kan worden op de gemeentelijke werkwijze.  Bedrijven, stichtingen en verenigingen

  Afval

  Voor bedrijven is het vaak zo, dat er een afvalinzamelaar wordt ingehuurd voor de het verwijderen
  van afval. Men vergeet dat het afval van vandaag een grondstof voor morgen is. Deze grondstoffen
  zijn geld waard. Lüchtenborg Advies kan voor u een afvalscan uitvoeren waarbij de huidige
  verwijdering en contracten onder de loep worden genomen. Op basis van deze brede inventarisatie
  wordt een concreet advies voor aanpassingen voorgelegd. De ervaring leert dat het uitvoeren van
  een afvalscan vaak leidt tot een structurele besparing op uw kosten voor de verwijdering van
  afvalstoffen.

  Energiebesparing en duurzame energie

  Energiekosten zijn een grote financiële post voor bedrijven, stichtingen en verenigingen. Vanuit een
  economisch oogpunt, maar ook vanuit een duurzaamheid standpunt, is het van belang dat uw
  bedrijf vinger aan de pols houdt bij uw energieverbruik. Lüchtenborg Advies kan voor u een
  energiescan uitvoeren om te kijken in hoeverre uw bedrijf kan bezuinigen op deze kosten.
  Daarnaast kan gekeken worden naar de contracten die met de energie leveranciers zijn afgesloten.
  Ook hier is vaak winst te behalen.

  In de afgelopen jaren heb ik een groot aantal partijen geadviseerd. Hierbij kunt u denken aan lokale   en provinciale overheden, bedrijven, stichtingen en verenigingen.

  Voorbeelden:

  Adviseur milieu bij MRM Groningen

  Adviseur milieu gemeente Opsterland

  Projectadviseur Duurzaamheidsscan MKB

  Projectadviseur bij Platform Zonne-energie Pekela voor omvorming tot coöperatie Pekela Duurzaam

  Projectadviseur en fondsenwerving oprichten Hospice Veen en Wolden Stadskanaal

  Projectadviseur Stichting Ruilwinkel Westerwolde

  Projectadviseur verduurzaming sportpark sv Wodanseck Wolfheze

  Projectadviseur Stichting Promotie Westerwolde